tembih

temas

Ar tamāss تماسّ z [#mss tafāˁul VI msd.] (bedenen) birbirine değme, ilişme Ar massa مسّ zparmakla dokundu, ilişti

temaşa

Ar tamāşā تماشَى z [#mşy tafāˁul VI msd.] gezinti, seyran Ar maşā مشا‎ zyürüdü

temayül

Ar tamāyul تمايل z [#myl tafāˁul VI msd.] eğilme, meyletme Ar māla مال zeğildi

temayüz

Ar tamāyuz تمايز z [#myz tafāˁul VI msd.] (kötüden) ayrılma, öne çıkma Ar māza ماز zseçti, ayırdı

tembel

Fa tanbal تنبل züşengeç

tembih

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
tenbīḥ ü naṣīḥat [ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
yolda biŋ mikdārı Raşput kāfiri vardur, gāfil olmaŋ [deyu] tenbīh idüp

Ar tanbīh تنبيه z [#nbh tafˁīl II msd.] uyandırma, uyarma Ar nabaha نبه zuyandı

Benzer sözcükler: tembihat, tembihlemek

Bu maddeye gönderenler: intibah


22.09.2017
temcit

Ar tamcīd تمجيد z [#mcd tafˁīl II msd.] 1. yüceltme, övme, 2. sahur duası Ar macada مَجَدَ zşanlı ve yüce idi

temdit

Ar tamdīd تمديد z [#mdd tafˁīl II msd.] uzatma Ar madda مَدَّ zuzadı

temeddün

Ar tamaddun تمدّن z [#mdn tafaˁˁul V msd.] şehir yaşamını benimseme, bedevilikten ayrılma Ar madīna(t) şehir

temel

Yun themélio θεμέλιο ztemel taşı, heykel veya sütun kaidesi << EYun themélios líthos θεμέλιος (λίθος) za.a. EYun títhemi, the- τίθεμι, θε- zkoymak

temellük

Ar tamalluk تملّك z [#mlk tafaˁˁul V msd.] sahiplenme, mülk edinme Ar malaka ملك zsahip idi