temkin

temerrüt

Ar tamarrud تمرّد z [#mrd tafaˁˁul V msd.] inatlaşma, direnme, dikbaşlılık Ar marada مرد zinat etti

temessül

Ar tamaṯṯul تمثّل z [#ms̠l tafaˁˁul V msd.] benzeşme, asimilasyon Ar maṯala مثل zbenzedi

temettü

Ar tamattuˁ تمتّع z [#mtˁ tafaˁˁul V msd.] kullanma, yararlanma, menfaat elde etme Ar mataˁa مَتَعَ zyararlandı

temin

Ar taˀmīn تأمين z [#Amn tafˁīl II msd.] emin kılma, güvence verme, inandırma, sağlama Ar amana/amina أمن zgüvendi, emin idi

temiz

Ar tamyīz تمييز z [#myz tafˁīl II msd.] seçme, ayıklama, arıtma

temkin

"vekar, ağırbaşlılık" [ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., <1377]
irdi bā-tāˁzīm ü temkīn ol māh / gördiler taχt üstine oturdı şāh [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
temkīnli: ağır, vekarlı, sebatlı, metanet sahibi. [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
temkinli: Ağırbaşlı. "... ürkeklik" [ Cumhuriyet - gazete, 1973]
Fenerbahçe rövanşa temkinli ve ürkek çıkacaktır.

Ar tamkīn تمكين z [#mkn tafˁīl II msd.] 1. güç verme, güçlendirme, 2. vekar, metanet, ağırbaşlılık Ar makuna مَكُنَ zgüçlendi, pekişti

Not: 20. yy ortalarına dek "ağırbaşlılık, metanet, manevi güç" anlamına gelen sözcük 1970-80'klerden itibaren "riskten kaçma eğilimi" anlamını kazanmıştır.

Benzer sözcükler: mümekkin, temkinli

Bu maddeye gönderenler: imkân (mümkün)


07.03.2019
temlik

Ar tamlīk تمليك z [#mlk tafˁīl II msd.] sahip kılma, mülk edindirme Ar malaka ملك zsahip idi

temmet

Ar tammat تَمَّت z [#tmm] bitti (dişil üçüncü tekil şahıs), elyazması kitaplarda metin sonunu belirten kelime Ar tamma تَمَّ zbitti, bütün oldu

temmuz

Ar tammūz تمّوز zRumi takvimin beşinci ayı Aram tammūz תמוז zArami/Süryani takviminin dördüncü ayı Akad Tammūz bir Babil ve Asur tanrısı Sumer Dumu-zi bir tanrı adı

tempo

İt tempo 1. zaman, 2. müzikte icra hızı << Lat tempus, tempor- zaman << HAvr *temp- sürme, germe, yayma

temporal1

Fr temporel İng temporal zamana ilişkin, zamansal Lat temporalis a.a. Lat tempus, tempor- süre, zaman