temmuz

temin

Arapça Amn kökünden gelen taˀmīn تأمين z "emin kılma, güvence verme, inandırma, sağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amana veya amina أمن z "güvendi, emin idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

temiz

Arapça myz kökünden gelen tamyīz تمييز z "seçme, ayıklama, arıtma" sözcüğünden alıntıdır.

temkin

Arapça mkn kökünden gelen tamkīn تمكين z "1. güç verme, güçlendirme, 2. vekar, metanet, ağırbaşlılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça makuna مَكُنَ z "güçlendi, pekişti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

temlik

Arapça mlk kökünden gelen tamlīk تمليك z "sahip kılma, mülk edindirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka ملك z "sahip idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

temmet

Arapça tmm kökünden gelen tammat تَمَّت z "bitti (dişil üçüncü tekil şahıs), elyazması kitaplarda metin sonunu belirten kelime" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça tamma تَمَّ z "bitti, bütün oldu" fiilinden türetilmiştir.

temmuz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
tammūz keçürdi kumda = yayladı kumda

Köken

Arapça tammūz تمّوز z "Rumi takvimin beşinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice tammūz תמוז z "Arami/Süryani takviminin dördüncü ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça Tammūz "bir Babil ve Asur tanrısı" sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce Dumu-zi "bir tanrı adı" sözcüğünden alıntıdır.


22.09.2017
tempo

İtalyanca tempo "1. zaman, 2. müzikte icra hızı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince tempus, tempor- "zaman" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *temp- "sürme, germe, yayma" biçiminden evrilmiştir.

temporal1

Fransızca temporel veya İngilizce temporal "zamana ilişkin, zamansal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen temporalis sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince tempus, tempor- "süre, zaman" sözcüğünden türetilmiştir.

temporal2

Fransızca ve İngilizce temporal "şakaklara ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tempora "şakaklar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince templum, tempor- "1. kapatılmış alan, harîm, tapınak, 2. şakak" sözcüğünün çoğuludur.

temren

Oğuzca temürgen "ok ve kargı ucu" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe temür "demir" sözcüğünden türetilmiştir.

temrin

Arapça mrn kökünden gelen tamrīn تمرين z "esnetme, alıştırma, yumuşatma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça marana مرن z "esnedi, yumuşadı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.