term(o)+

terki

<< ETü tirgü eyer kayışı ETü tir- dermek, derlemek +gU

terkin

Ar tarḳīn ترقين z [#rḳn tafˁīl II msd.] nakşetme, kara boya ile boyama, kına ile resim yapma Ar raḳḳana رقن zyazdı, çizdi, nakşetti ≈ Ar raḳama a.a.

terkip

Ar tarkīb تركيب z [#rkb tafˁīl II msd.] bindirme, üstüne katma, kompozisyon Ar rakaba رَكَبَ zbindi

terlik

<< ETü terlik ter tutan, keçe ETü ter yaş +lIk

term(o)+

termofor "sıcak su torbası" [ Cumhuriyet - gazete, 1937]
Lâstik Termofor Pirelli termoelektrik "ısı enerjisinden elektrik elde eden" [ Cumhuriyet - gazete, 1946]
termoelektrik santralleri kurulması için plânlar termonükleer "hidrojen bombasının sınıfı" [ Milliyet - gazete, 1953]
Pasifikte termonükleer sahada ilmî araştırmalara yardım edecek tecrübelerin yapıldığı

Fr thérmo+ İng thermo+ [bileşik adlarda] ısı, sıcak EYun thérmē θέρμη zısı, sıcaklık << HAvr *gʷʰer-mó-s a.a. HAvr *gʷʰer- ısıtmak, ısınmak

Not: Aynı HAvr kökten Ave garəma-, Fa garm "ısı", Erm çermn ջերմն "sıcak" ve cermag ճերմակ "akkor", Lat formus "sıcak", furnus "fırın", Ger *brennan > İng burn "yakmak". Ses değişimlerinin tümü (Germencedeki metatez dahil) kurallıdır.

Benzer sözcükler: termoelektrik, termofor, termonükleer, termoplast, termosfer


12.03.2018
termal

Fr thérmal 1. ısıya ait, 2. ılıca, sıcak banyo Lat thermalis a.a. Lat therma +al° EYun thérmē θέρμη zısı, sıcaklık

termik

Fr thérmique ısıya ilişkin, ısıyla çalışan (Alm thermisch a.a. (İlk kullanım: 1840 Alexander v. Humboldt, Alm. fizikçi.) ) EYun thérmē θέρμη zısı, sıcaklık +ik°

termin

Alm Termin son tarih, vade Lat terminus sınır

terminal

Fr terminal sınırda olan, bir dizinin sonuncusu, son durak, a.a. Lat terminalis sınırda olan Lat terminus sınır +al° << HAvr *tér-mn̥ HAvr *terh₂- (*ter-) sınırlamak

terminatör

İng terminator 1. sona erdiren, 2. öldüren, kökünü kazıyan, 3. 1984 tarihli James Cameron filminin kahramanı İng terminate 1. sona erdirmek, sınır koymak, 2. öldürmek +(t)or Lat terminus sınır

terminoloji

Fr terminologie terimler sistemi Alm Terminologie (İlk kullanım: 1786 C. G. Schutz, Alm. akademisyen.) OLat terminus 1. mantıkta aralarında bir ilişki bulunan ögelerin her biri, 2. terim, deyim, ifade, ıstılah ≈ Lat terminus sınır