teveccüh

tevarüs

Arapça wrs̠ kökünden gelen tawāruṯ توارث z "bir birinden miras yeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wariṯa ورث z "miras edindi" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tevatür

Arapça wtr kökünden gelen tawātur تواتر z "1. zincirlenme, art arda gelme, 2. hadis ilminde iletim zinciri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça watar وتر z "ip, tel, sicim" sözcüğünün tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tevazu

Arapça wḍˁ kökünden gelen tawāḍuˁ تَوَاضُع z "alçak gönüllülük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍaˁa وَضَعَ z "koydu, indirdi" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tevcih

Arapça wch kökünden gelen tawcīh توجيه z "1. yöneltme, 2. (birine) yüz verme, yüz gösterme, muhatap kılma, bir görevle onurlandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacaha وجه z "yöneldi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevdi

Arapça wdˁ kökünden gelen tawdīˁ توديع z "yolcu etme, gönderme, bırakma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wadaˁa ودع z "bıraktı, gönderdi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teveccüh
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
göŋülden kıl teveccüh ḥażretine / dil ü cāndan ḳıyām it χidmetine

Köken

Arapça wch kökünden gelen tawaccuh توجّه z "(birine veya bir şeye) yüzünü çevirme, ilgi gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacaha وَجَهَ z "yöneldi, yüzünü çevirdi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için vecih maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

hüsnüteveccüh

Bu maddeye gönderenler

müteveccih


28.07.2015
tevekkeli

Arapça tawakkulī "tevekkül sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wkl kökünden gelen tawakkul توكّل z "tevekkül, Allah'a boyun eğme" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

tevekkül

Arapça wkl kökünden gelen tawakkul توكّل z "güvenme, inanma, özellikle Allah'a güvenme, kadere razı olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wakala وَكَلَ z "güvendi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tevellüt

Arapça wld kökünden gelen tawallud تولّد z "doğum, doğma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada وَلَدَ z "doğurdu" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tevessü

Arapça wsˁ kökünden gelen tawassuˁ توسّع z "1. yayılma, genleşme, 2. (bir yerde) rahat etme, intibak etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wasuˁa وسع z "enli ve geniş idi, yayıldı, yer kapladı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tevessül

Arapça wsl kökünden gelen tawassul توسّل z "1. yalvarma, dileme, 2. vesile sayma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wasala وَصَلَ z "ulaştı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.