tevsi

tevkif

Arapça wḳf kökünden gelen tawḳīf توقيف z "1. durdurma, alıkoyma, 2. koluna bilezik takma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳafa وقف z "durdu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevkil

Arapça wkl kökünden gelen tawkīl توكيل z "birini vekil etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wakala وكل z "vekâlet etti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevlit

Arapça wld kökünden gelen tawlīd توليد z "doğurtma, sonuç doğurma, sebep olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada وَلَدَ z "doğurdu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevrat

Arapça tawrā(t) توراة z "Kuran'a göre Musevilerin kutsal kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice tōrāh תורה z "öğreti, yasa, yasalar kitabı, Musa yasaları külliyatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice yrh kökünden gelen hōrāh הורה z "öğretme, yol gösterme, rehber olma" sözcüğünden türetilmiştir.

tevriye

Arapça wry kökünden gelen tawriya(t) تورية z "amacını veya anlamını saklama, kapalı sözle ima etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça warāˀ وراء z "ard, öte" sözcüğünün tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.

tevsi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
tevsīˁ-ı memleket ve terfīˁ-ı pāyei şevket bābinde [ülkeyi genişletmek ve egemenlik payesini yükseltmek babında]

Köken

Arapça wsˁ kökünden gelen tawsīˁ توسيع z "genişletme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wasuˁa وسع z "enli ve geniş idi, yayıldı, yer kapladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için vüsat maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

tevsii


22.12.2014
tevsik

Arapça ws̠ḳ kökünden gelen tawṯīḳ توثيق z "güvence verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṯaḳa وثق z "belgeledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevzi

Arapça wzˁ kökünden gelen tawzīˁ توزيع z "paylaştırma, dağıtma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazaˁa وزع z "pay etti, böldü" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teyakkuz

Arapça yḳẓ kökünden gelen tayaḳḳuẓ تيقّظ z "uyanık olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yaḳaẓa يقظ z "uyandı, uyanık idi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teyemmüm

Arapça ymm kökünden gelen tayammum تيمّم z "1. kasdetme, niyet etme, 2. su yokluğunda toprakla abdest alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yammama "kastetti, yöneldi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teyit

Arapça Ayd kökünden gelen taˀyīd تأييد z "pekiştirme, güçlü kılma, konfirme etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ayyada أيد z "pekiştirdi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.