tonoz

tonet

Fr/İng thonet bir tür mobilya öz Michael Thonet Avusturyalı mobilya yapımcısı (d. 1796)

tonga

?

tonik

Fr tonique 1. diyatonik dizinin ilk notası, 2. güç veren, kuvvet şurubu OLat tonicus a.a. EYun tonikós τονικός zgeren, güç veren EYun teínō, ton- τείνω, τον- zgermek +ik°

tonilato

İt tonnellato 1. fıçılanmış, 2. gemilerde hacim birimi OLat tonnella [küç.] fıçı Lat tonna/tunna büyük fıçı

tonmayster

Alm Tonmeister ses uzmanı, orkestrada ses perdesini belirleyen çalgıcı § Alm Ton ses Alm Meister usta

tonoz

[ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
tolos [ Meninski, Thesaurus, 1680]
tolos طولس: Testudo, fornix arcuatus, arcus [kemerli veya kavisli çatı, kemer]. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tolos: Kubbe gibi müdevver olmayıp tûlânî olan kemer. Tünel bu asıldandır. [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
mahud tonoz طونوز altı gazinolarda oturursanız kendinizi koruyun

Yun/EYun thólos θόλος zkubbe, kubbeli hücre, kümbet

Not: Yunanca sözcük Homeros'tan itibaren (Od 22.442) kaydedilmiştir, ancak kökeni meçhuldür. Chant sf. 438. Türkçede 19. yy'da gerçekleşen ses değişiminin nedeni açık değildir.


06.09.2017
tonton

Fr tonton çocuk dilinde amca, sevimli aptal

top(o)+

Fr/İng topo+ [bileşik adlarda] yer EYun tópos τόπος zyer

top1

<< ETü tōp 1. yuvarlak nesne, küre, 2. bütün, tüm << ETü tolp dolu, bütün, tüm ETü tol- dolmak +Ip

top2

İng top 1. (ad) tepe, doruk, üst, 2. (sıfat) en yüksek, üstün << Ger *toppaz a.a.

topaç

TTü top