uyku

uydu

TTü uy- tabi olma, ardından gitme, takip etme, tapma [esk.] +dI

uydur|mak

TTü uy- +tUr-

uygar

öz (ETü) Uyġur bir kavim veya kişi adı

uygula|mak

YTü uygu +lA- TTü uy- +gU

uygun

TTü uy- +gIn

uyku

TTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
uyχuya varsa daχı bile [beraber] varur / uyanıçak yine bile uyanur TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
uyuku, uyuχu: uyukuya varmak (...) uyuku çalmak (...) uyukucı (...) uyukusız (...) uyukusızlık TTü: uykuluk [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
uykuluk: Kuzunun gırtlağında bir irice bez.

TTü uyu- +gU

 uyu-

Benzer sözcükler: uykucu, uykuluk, uykusuzluk


15.07.2015
uyluk

<< ETü udluk bacağın kalın kısmı, kıç <? ETü udu arka, art ETü *ud- ardından gitmek

uyruk

YTü *uyur- tabi kılmak? +Uk TTü uy- +(g)Ur-

uysal

<< ETü osal/usal tembel, üşengeç <? ETü osan- üşenmek, bizar olmak +Il

uyu|mak

<< ETü udı- uyumak

uyukla|mak

<< ETü udıkla- uyur gibi olmak ETü udık uykulu, uyuyan +lA-