uysal

uygula|mak

YTü uygu +lA- TTü uy- +gU

uygun

TTü uy- +gIn

uyku

TTü uyu- +gU

uyluk

<< ETü udluk bacağın kalın kısmı, kıç <? ETü udu arka, art ETü *ud- ardından gitmek

uyruk

YTü *uyur- tabi kılmak? +Uk TTü uy- +(g)Ur-

uysal

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
osal kişi: al-insānu'l-ġāfil fi'l-umūr [iş bilmez veya umursamaz kişi] TTü: [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
ossál: lente & pigro [tembel, üşengeç] TTü: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
uysal: Herkese uyan, herkesin fikir ve reyine tabi olup muhalefet etmeyen ve kendine mahsus fikir ve reyi olmayan.

<< ETü osal/usal tembel, üşengeç <? ETü osan- üşenmek, bizar olmak +Il

 usan-

Not: Uy- fiiliyle köken ilişkisi olmadığı halde onunla birleştirilerek anlam kaymasına uğramıştır. • Yapım eki +sAl değil +Il şeklindedir. Türkçede Dil Devrimi öncesinde +sAl eki görülmez. Karş. kumsal.

Benzer sözcükler: uysallaşmak, uysallık


23.09.2017
uyu|mak

<< ETü udı- uyumak

uyukla|mak

<< ETü udıkla- uyur gibi olmak ETü udık uykulu, uyuyan +lA-

uyuş|mak

<< ETü udış- uyku haline geçmek, duyarlığını yitirmek ETü udı- +Iş-

uyuz

<< ETü uduz uyuşuk, kaşıntı ve halsizliğe neden olan bulaşıcı hastalık ETü udı- uyumak +Uz

uz1

<< ETü uz usta, sanatkâr, marifetli ETü u- yapabilmek, muktedir olmak +Uz