yağdanlık

yadigâr

Farsça yādegār ياده گار z "andıç, anımsatan şey" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça yāda ياده z "anı" ve Farsça kardan, kār- كردن, كار z "yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir. ) Farsça fiil Orta Farsça aynı anlama gelen ayādgār sözcüğünden evrilmiştir.

yadsı|mak

Türkiye Türkçesi yad "yabancı" sözcüğünden Yeni Türkçe +sI- ekiyle türetilmiştir.

yafta

Farsça yāfte يافته z "bulmuş, bulunmuş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça yāftan, yāb- يافتن, ياب z "bulmak, elde etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ayāftan, ayāb- fiilinden evrilmiştir.

yağ

Eski Türkçe yāġ "hayvansal yağ veya süt yağı" sözcüğünden evrilmiştir.

yağ|mak

Eski Türkçe yaġ- "yağmur veya kar yağmak" fiilinden evrilmiştir.

yağdanlık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

yağdân [ Şer'iye Sicilleri, 1500 yılından önce]
bir tepsi ve bir yağdān ve bir tas

Köken

Türkiye Türkçesi yağdān "yağ kabı" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi yağ ve Farsça +dān "kap, mahfaza" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için yağ, +dan1 maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

yağdan


05.11.2013
yağı

Eski Türkçe yaġı "düşman" sözcüğünden evrilmiştir.

yağır

Eski Türkçe yaġır "sürtünmeden oluşan yara, yanık" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yaġ- "yanmak/yakmak" biçiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

yağız

Eski Türkçe yaġız "kahverengi, yanık renk" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yaġır "sürtünme sonucu meydana gelen yara, yanık" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yak- "yakmak" biçiminden Eski Türkçe +Uz ekiyle türetilmiştir.

yağma

Türkiye Türkçesi yakma sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yak- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

yağmur

Eski Türkçe yaġmur "yağmur" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yaġ- fiilinden Eski Türkçe +mUr ekiyle türetilmiştir.