yanlış

yanılsa|mak

Türkiye Türkçesi yanıl- fiilinden Yeni Türkçe +sA- ekiyle türetilmiştir.

yanıt

Eski Türkçe yanut "karşılık, bedel, cevap" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yan- "geri dönmek" fiilinden Eski Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

yani

Arapça ˁny kökünden gelen yaˁnī يعنى z "«demektir ki, ... anlamına gelir» (geniş zaman eril 3. tekil şahıs)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁanā عَنَا z "anlam ifade etti, kastetti" fiilinden türetilmiştir.

yankesici

Türkiye Türkçesi hemyān kesici "kese hırsızı" deyiminden evrilmiştir. Türkçe deyim Farsça hamyān هميان z "kese, bel çantası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça ham miyān "bellik" deyiminden türetilmiştir. Farsça deyim Farsça miyān ميان z "bel" sözcüğünden türetilmiştir.

yankı

Eski Türkçe yankı veya yaŋku "eko, aksi sada" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yan- "geri gelmek" fiilinden Eski Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

yanlış
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [TTIV, 900 yılından önce]
ıḏuk kutluġ tüzünlerke yaŋluk sakınç sakındım erser [kutlu mümin kişilere yanlış düşünceler düşündüm ise] Kıpçakça: [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
Ve eger yürise ol söz anıŋ tili öze yaŋlışdan kasd itmeyin

Köken

Eski Türkçe yaŋluk "yanlış" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yaŋıl- "düz yoldan sapmak, eğrilmek, hata etmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için yanıl- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

yanlışlık


01.01.2016
yanpiri

Türkiye Türkçesi yan sözcüğünden türetilmiştir.

yansı|mak

Eski Türkçe yan- "dönmek, geri gelmek" fiilinden +sI- ekiyle türetilmiştir.

yap|mak

Eski Türkçe yap- "1. çatmak, sert sesle kapamak, örtmek, 2. çalmak, yapıştırmak, katmak, 3. duvar örmek" fiilinden evrilmiştir.

yapağı

Orta Türkçe yapağu "dokunmamış kaba yün, keçe" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yap- "çarpmak, yapıştırmak, örtmek" fiilinden Eski Türkçe +AgU ekiyle türetilmiştir.

yapay

Türkiye Türkçesi yap- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.