zakir

zahmet

Ar zaḥma(t) زحمة z [#zḥm faˁla(t) msd.] darlık, sıkışma, sancı Ar zaḥama زحم zsıktı, sıkıştırdı

zahter

Ar saˁtar سعتر z [#sˁtr] kekiğe benzer bir bitki, satureia hortensis ≈ Aram zawtr זותר za.a. ≈ Lat satureia a.a.

zail

Ar zāˀil زائل z [#zwl fāˁil fa.] eksik, gidik, giderilmiş Ar zāla زَالَ zdüştü, eksildi, tükendi

zaim

Ar zaˁīm زَعيم z [#zˁm faˁīl sf.] önder Ar zaˁama زَعَمَ zöne düştü

zait

Ar zāˀid زائد z [#zyd fāˁil fa.] ziyade olan, artık Ar zāda زاد zarttı

zakir

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
kamuğ kuşlardın tavuk żākirrak turur [daha zakirdir]. Karga şeytānğa meŋzer [ Meninski, Thesaurus, 1680]
zākir: Memorans & Laudator Dei.

Ar ḏākir ذاكر z [#ḏkr fāˁil fa.] zikreden, özellikle Allah'ı zikreden Ar ḏakara ذَكَرَ zandı, zikretti

 zikir


14.11.2019
zakkum

Ar zaḳḳūm زقّوم z [#zḳm] 1. Kuran'da sözü edilen cehennem ağacı, 2. Eriha vadisinde yetişen dikenli bir çalı (balanites aegyptiaca?)

zalim

Ar ẓālim ظالم z [#ẓlm fāˁil fa.] zulmeden, zorba Ar ẓalama ظَلَمَ zzulmetti

zam

Ar ḍamm ضمّ z [#ḍmm faˁl msd.] bindirme, katma, üste koyma Ar ḍamma ضَمَّ züstüne bindirdi

zaman

Ar/Fa zamān زمان zvakit, çağ, devir ≈ İbr/Aram zəmān זמן za.a. ≈ Akad simānu belirli bir gün ve zaman, an

zamane

Fa zamāne زمانه zdevir, devran, çağ << OFa zəmānag OFa zəmān +a