zil

zigon

Fr table cigogne «leylek masa», a.a. Fr cigogne leylek Lat ciconia a.a.

zigot

Fr zygote döllenmiş tohum EYun zygōtós ζυγωτός zkoşumlanmış (at, öküz) EYun zygoô ζυγοω zkoşumlamak +t° << HAvr *i̯ug-ó-m HAvr *yewg- çift koşmak, iki şeyi birleştirmek

zihin

Ar ḏihn ذهن z [#ḏhn fiˁl ] akıl, anlama yeteneği

zikir

Ar ḏikr ذكر z [#ḏkr fiˁl msd.] anma, adını söyleme Ar ḏakara ذكر zandı, adını söyledi (≈ Aram dəkar דְּכַר zanmak, hatırlamak ≈ Akad zakāru adlandırmak, adını anmak Akad zikru ad )

zikzak

Fr ziczac/zigzag kırık çizgi, kırık çizgide hareket etme onom

zil

"tiz çalgı, çıngırak" [ Danişmend-Name, 1360]
yüridürler çalup dühl u zīl ü bām [tiz ve pes enstrüman] "... zil gibi sarhoş" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
şarabı ve bozayı ve rakıları içüp ke'en zil [zil gibi] mest ü χayrān [sarhoş ve şaşkın] olup kızararak ve bozararak [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
zil zurna: Sarhoşluktan her tarafı ses veren. Zilleri takmak, zilsiz oynamak.

Fa zīr زير z1. alt, aşağı, 2. müzikte tiz ses, bir çalgı grubunda en yüksek perdeli alet, soprano

Benzer sözcükler: kapı zili, zil gibi, zil zurna, zilli


24.10.2014
zilhicce

Ar ḏū'l-ḥicca(t) ذوالحجّة z«haccın sahibi», Arap aylarının sonuncusu, Hac ayı Ar ḥacc hac

zilkade

Ar ḏū'l-ḳaˁda(t) ذو القعدة z«barışın sahibi», Arap aylarının on birincisi Ar ḳaˁda(t) قعدة z [#ḳˁd faˁla(t) mr.] 1. oturma, mabat, 2. akın ve gazadan geri durma, ateşkes Ar ḳaˁada oturdu

zillet

Ar ḏilla(t) ذلّة z [#ḏll fiˁla(t) msd.] düşkünlük, aşağılanma, zül Ar ḏalla ذَلَّ zdüşkün idi, aşağılandı

zilyet

Ar ḏī'l-yadd ذى اليدّ zelinde tutan, İslam hukukunda bir malın tasarrufuna fiilen sahip olan kimse § Ar ḏī ذى zsahip Ar al-yadd اليدّ zel

zilyon

İng zillion çok büyük belirsiz sayı İng million